Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Markant Nederland bv Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tot standkoming en uitvoering van alle verbintenissen tussen de in Nederland gevestigde vennootschappen behorende tot de Markant Group (waaronder Markant Nederland B.V., Markant International B.V., Mexl B.V., Markant R&D B.V.), gevestigd te Utrecht, verder te noemen ‘Markant’, en haar afnemers of opdrachtgevers, verder te noemen ‘de koper’, welke zijn ontstaan ingevolge, hetzij overeenkomst, hetzij de wet. 2. Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen, strijdig met deze voorwaarden zijn voor Markant slechts bindend, indien en voor zover deze door Markant schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd blijkt te zijn met een wettelijk voorschrift, dan zal deze bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft deze bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen gehandhaafd blijven. 4. Markant wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper van de hand. Onder ‘zaken’ wordt in deze voorwaarden tevens verstaan het leveren van diensten, zoals project-support, projectadvisering, montage, programmering en onderhoud. Onder ‘koper’ wordt tevens de opdrachtgever bedoeld. Artikel 2: Aanbod en aanvaarding 1. Alle offertes en aanbiedingen door of namens Markant gedaan, ook indien door een vertegenwoordiger en ongeacht of deze bevoegd was, tot levering van zaken of het verrichten van diensten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen. 2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging door Markant. 3. In het geval Markant de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt het enkele feit van ieder begin van uitvoering danwel levering c.q. het verrichten van de dienst, voldoende bewijs van het bestaan en de datum van de overeenkomst. 4. Markant heeft het recht een aanbod jegens een koper, die dat heeft aanvaard, mits binnen twee werkdagen na de aanvaarding, te herroepen, indien zij om haar moverende redenen de overeenkomst niet wenst aan te gaan. Artikel 3: Prijzen en Levering 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken door Markant ex works. De levering van zaken door Markant aan de koper vindt plaats op het tijdstip, waarop de gekochte zaken aan de koper ter beschikking worden gesteld. Indien Markant het vervoer verzorgd, zijn de kosten van het vervoer en het risico vanaf de belading voor rekening van de koper. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verzend-, transport-, en verzekeringskosten, tenzij anders is overeengekomen. Voor leveringen in Nederland, België en Luxemburg (Benelux) gelden de prijzen franco grens, tenzij anders is vermeld in de verkoop prijslijst, aanbiedingen of opdrachtbevestigingen van Markant. 2. Markant heeft het recht om prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van grondstoffen, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen, die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst door te berekenen aan de koper, ongeacht of deze voorzienbaar waren. 3. Markant heeft het recht te allen tijde een deelbare order in twee of meer gedeelten af te leveren en die gedeelten terstond in rekening te brengen. 4. Markant behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren. 5. Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van de levering voor risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 6. Overeengekomen levertermijnen zullen nimmer als fatale termijn kunnen worden aangemerkt. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn zal Markant in overleg treden met de koper. 7. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment, waarop deze volgens overeenkomst hem worden bezorgd. 8. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper, die alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn. 9. Geleverde zaken worden in beginsel nimmer door Markant teruggenomen; in geval, om welke reden ook, Markant uitdrukkelijk aan de koper toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van de koper worden vervoerd en komen laad , transport , opslag en verdere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper. Artikel 4: Project-support en –advisering 1. De kosten voor het maken van CAD-tekeningen, collage’s en presentaties, alsmede de kosten van projectbegeleiding komen voor rekening van de koper. 2. De adviezen, presentaties, instructies e.d. worden door Markant naar beste weten gegeven. Markant staat echter niet in voor het behalen van het door de koper daarmee gewenste resultaat. Artikel 5: Reclames 1. De koper dient de door hem gekochte zaak bij levering onverwijld te controleren dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele verschillen onverwijld aan Markant te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging. 2. In ieder geval zal beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen plaatsvinden naar de toestand, waarin het verkeert op het tijdstip van de levering. 3. Zaken, waaromtrent door de koper is gereclameerd zullen door deze ongebruikt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van Markant worden gehouden, aan wie bovendien prompt toegang zal worden verleend tot de plaats(en), waar de zaken zijn opgeslagen. Het is koper niet toegestaan deze zaken, zonder toestemming van Markant, retour te zenden. Indien zulks wel geschiedt dan komen de kosten hiervan voor rekening van de koper. 4. Indien de koper niet binnen de in art. 7 lid 3 gestelde termijn heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel het in het voorgaande lid gestelde niet is nagekomen zal de koper geacht worden het afgeleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard en vervallen alle vorderingsrechten terzake. 5. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen. Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 1. De eigendom van door Markant aan de koper verkochte en geleverde zaken zal eerst op de koper overgaan, indien en zodra de koper al haar verplichtingen jegens Markant ten volle heeft voldaan. 2. Onder de verplichtingen als in lid 1 bedoeld worden tevens verstaan alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, welke de koper aan Markant verschuldigd is of wordt terzake van het niet dan wel niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van die verplichtingen. 3. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand , ontploffings en waterschade, alsmede tegen diefstal, al zijn aanspraken op verzekeraars aan Markant te verpanden en de polis van deze verzekering aan Markant ter inzage te geven. 4. De koper mag de door Markant afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van een bedrijf, in welk geval de koper op zijn beurt gehouden is die zaken onder beding van eigendomsvoorbehoud af te leveren. 5. Het is de koper verboden de door Markant afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of daarop enig ander recht te vestigen. 6. Indien de koper zijn verplichtingen als in lid 3 en/of 4 bedoeld niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Markant gerechtigd afgeleverde zaken bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen, waartoe de koper verplicht is alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan door hem ten gunste van Markant een boete zal worden verbeurd ter grootte van 10% (tien ten honderd) van het door hem verschuldigde per dag dat hij in gebreke blijft. Het door koper verschuldigde bedrag blijft volledig opeisbaar. Artikel 7: Aansprakelijkheid 1. Markant zal, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek van een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan haar afgeleverd product. 2. In geval van aansprakelijkheid van Markant terzake van enig gebrek, ontstaan tijdens enige handeling, welke Markant heeft verricht of die aan haar kan worden toegerekend, zonder dat zich de omstandigheid als in lid 1 genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Markant gedane uitkering, indien en voor zover die aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt; indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de nettofaktuurwaarde van de betreffende levering of verrichte dienst, doch in ieder geval tot een bedrag van maximaal € 2.500, (vijfentwintig honderd euro). 3. Op gebreken in de door Markant geleverde zaken of verrichte diensten dient de koper binnen acht werkdagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze heeft kunnen constateren, jegens Markant een beroep te doen. 4. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Markant terzake van gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering. 5. De aansprakelijkheid van Markant voor schade, die het gevolg is van het handelen, de fouten of nalatigheden van personen, die niet in haar dienst zijn, doch van wier diensten zij gebruik maakt, zal zijn beperkt overeenkomstig het sub 2 gestelde. 6. Indien een persoon als sub 5 bedoeld wordt aangesproken terzake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van een taak ten dienste van Markant, zal hij het recht hebben zich te beroepen op iedere door Markant jegens diens wederpartij bedongen aansprakelijkheidsbeperking of uitsluiting. 7. Markant zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de koper geleden vervolgschade. Artikel 8: Ontbinding 1. De bevoegdheid van de koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens tekortkoming van Markant wordt uitgesloten. 2. Een overeenkomst zal geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden, indien en zodra de koper zonder goede gronden geweigerd heeft de verkochte zaken in ontvangst te nemen, onverminderd het recht van Markant op waarde en schadevergoeding. Artikel 9: Schadevergoeding 1. Onverminderd het recht tot schadevergoeding uit hoofde van tekortkoming in de nakoming daarvan zal de koper zijn gehouden aan Markant alle aanvullende schade te vergoeden, die deze heeft geleden terzake van tekortkoming door de koper. 2. Tot de schade als sub 1 behoort in ieder geval: - een rente over het niet betaalde gedeelte van vorderingen vanaf de dag van ingang van het kopersverzuim tot aan die der algehele voldoening ten belope van 1% per maand; - alle kosten van invordering, waaronder begrepen de kosten van retour wissels, kwitanties, protesten, alsmede van naar het redelijk oordeel van Markant noodzakelijk buitengerechtelijk en gerechtelijk incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand, welke worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten vordering, zulks met een minimum van € 250,- (twee honderd en vijftig euro). 48 Artikel 10: Overgang van rechten Indien Markant jegens de koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die de zaak, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt, onder bijzondere titel van de koper verkrijgt. Artikel 11: Toerekening tekortkomingen 1. Tot de tekortkomingen, waardoor Markant zijn verplichtingen niet kan nakomen, doch die hem niet kunnen worden toegerekend en die niet kunnen leiden tot schadevergoeding aan de koper, anders dan uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, behoren: a. Enige tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of omstandigheden, oproer en ernstige ongeregeldheden. b. Een tekortkoming als gevolg van: - stagnatie van de aanvoer van gereed product door onvoorziene weersomstandigheden; - ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is; - staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van Markant, haar leveranciers of van derden, van welke diensten zij gebruik maakt; - schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken; - enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid. 2. Indien Markant na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent dat de kredietwaardigheid van de koper onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijn geschieden, heeft zij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, van de koper onmiddellijke betaling van dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van haar afleveringsplicht. Artikel 12: Betaling 1. Alle betalingen dienen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te geschieden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld. Markant is te allen tijde gerechtigd contante betaling en vooruitbetaling te vorderen. Wanneer de koper niet in Neder- land is gevestigd, zal de betaling vooraf –derhalve voordat de levering plaatsvindt- dienen plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen. 2. Ingeval van liquidatie, faillissement van of aanvraag van surséance van betaling door de koper zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. 3. Na verloop van de in lid 1 genoemde termijn zal de koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en vanaf dat tijdstip rente verschuldigd worden conform het in art. 9 lid 2 bepaalde. 4. In geval van te late betaling is Markant gerechtigd terzake van deze overeenkomst de aflevering van andere zaken op te schorten, danwel gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen. 5. Enige betaling door de koper, ongeacht de grootte van het bedrag of aanwijzingen zijdens de koper, zal steeds geacht worden te zijn geschied, in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente en invorderingskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van Markant, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk anders verklaart. 6. Aan een vertegenwoordiger van Markant kunnen nimmer bevrijdende betalingen terzake van het door Markant geleverde worden gedaan. 7. Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe ook genaamd, die verschuldigd zijn terzake van de betaling van zaken, op welke wijze die ook geschiedt, of van het daartoe strekkende transfer van gelden komen voor rekening van de koper. Artikel 13: Intellectuele Eigendom 1. Alle gegevens en bescheiden door Markant vervaardigd al of niet in het kader van een specifieke opdracht of levering, alsmede de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten, zijn onvoorwaardelijk eigendom van Markant. Alle gegevens en bescheiden mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Markant noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of aan derden getoond dan wel ter hand worden gesteld, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. Koper is jegens Markant aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat derden gegevens en bescheiden hebben gezien of daarover de beschikking hebben. 2. De door Markant aan koper afgegeven gegevens en bescheiden worden eigendom van de koper en mogen door deze worden gebruikt, onder voorwaarde dat de koper aan zijn financiële verplichtingen jegens Markant heeft voldaan. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Markant. 3. In geval van gebruikmaking van gegevens en bescheiden, welke Markant van koper heeft verkregen, of via laatstgenoemde van derden heeft ontvangen, staat koper er jegens Markant voor in dat met de gebruikmaking van die stukken geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast en vrijwaart koper Markant tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiende. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als hiervoor bedoeld tegen de gebruikmaking door Markant bezwaar maakt, is Markant zonder meer reeds op grond daarvan gerechtigd, terstond de gebruikmaking der betreffende stukken te staken en van koper vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Markant op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat laatstgenoemde tot enig schadevergoeding aan koper gehouden zal zijn. Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op alle overeenkomsten, aangegaan door Markant, alsmede op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging daarvan, alsmede door haar verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. 2. Alle geschillen uit de in het voorgaande lid bedoelde overeenkomsten en handelingen voortvloeiend of daarmee verband houdende, ook al worden die geschillen slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht in Nederland. Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Voor drukwerk, online reisgidsen en kranten zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw maandbladen.

Werkplekwijzer.nl Living Office 2013 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication